חייגו אלינו: 050-8668070

טל' משרד: 04-8643926 פקס: 04-8645801

עדכון מס 4

חוק מס ריבוי דירות

אחד החוקים הכלכליים היותר שנויים במחלוקת בשנים האחרונות – סימן א’ לפרק י”ב בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2017 ו–2018), התשע”ז-2016, שעניינו “מס ריבוי דירות”, נכנס לתוקפו ביום 01.01.17.

חוק מס ריבוי דירות שנוי במחלוקת ונתון לביקורות ומאמרים רבים לאחרונה, הן מצד פוליטיקאים והן מצד אנשי מקצוע, ואף הוגשו נגדו מס’ עתירות לבג”ץ ע”י משקיעים ואזרחים שונים.

המטרה הרשמית של חלק זה בחוק הינה- כפי שצוין בנוסח הצעת החוק הרשמית- התמודדות עם העלייה במחירי הדירות באמצעות מתן תמריצים (שליליים וחיוביים) למי שמחזיק בכמה דירות לשם השקעה, “למכור דירות אלה או את חלקן ובכך לצמצם את ההחצנות השליליות הנובעות מאחזקה של כמה דירות בידי בעלים אחד”.

יצוין, כי אותן מחלוקות והביקורות שהוטחו כלפי הצעת החוק, הן שהביאו ל”ריכוך” נוסח החוק עד שהתקבל הנוסח הנוכחי, הכולל שינויים רבים, רובם מיטיבים עם הנישומים “מרובי הדירות” ביחס לנוסח הצעת החוק הקודמת. כך למשל, הביקורת העיקרית הייתה על כך שהמס פוגע גם בבעלי דירות ששווין נמוך יחסית וממסה אותם באותו שיעור בו ימוסו בעלי דירות יקרות יותר, וכפי שיפורט להלן, ביקורת זו שנתקבלה במשרד האוצר, הביאה לקביעת מדרגת ביניים במס.

כך, אם בהצעת החוק המקורית נקבע באופן גורף כי בעלי 3 דירות מגורים ומעלה (ולעניין זה נקבע כי דירת מגורים היא דירה שחלקו של הנישום בה עולה על שליש) יחויבו לשלם החל מהדירה השלישית “מס ריבוי דירות” בשיעור של 1% על שווי הדירה (בהתאם לטבלה שתיקבע את אופן החישוב), אך לא יותר מ- 18,000 ש”ח בשנה עבור דירה מסוימת, הרי שהנוסח הסופי שהתקבל עתה, נקבע כדלקמן:

החייב במס הוא יחיד/ה בעל/ת (או הוא ובת זוגו) דירות, ששיעור הבעלות שלו (או שלהם ביחד) הוא 249% על כל הדירות יחד – או יותר, להבדיל מהצעת החוק הקודמת שקבעה כי לצורך מניין הדירות, דירת מגורים חייבת לעניין זה היא כל דירה שחלקו של הנישום בה עולה על שליש).

המס הוא על הדירה השלישית או חלק ממנה, בעלת השווי הנמוך יותר מבין הדירות.
חישוב המס הוא על פי נתוני 2 הדירות שאינן דירת המגורים או הדירה היקרה ביותר.
דירות מפוצלות ייחשבו לדירה אחת על פי דרישת חברי הכנסת, משום שלא ניתן למכור רק את אחת מהן – ותכלית החוק היא לדחוף משקיעים למכור את דירתם.
פטור ממס ריבוי דירות למי ששווי 2 הדירות להשקעה כאמור הוא עד 1.15 מיליון ₪.

עבור 2 דירות ששוויין 1.15 ומעלה עד לשווי 1.4 ₪ ישולם מס חלקי הדרגתי על פי נוסחה שנקבעה בחוק.

חשוב לציין כי סכום המס המתקבל מהחישוב לפי הנוסחה קטן משמעותית מסכום המס שהיה על נישום מרובה דירות לשלם על פי נוסח הצעת החוק הקודם. הסיבה לכך היא כדי ליצור עליה הדרגתית בסכום המס בין מי שיהיה לו פטור (כאמור – עד לשווי 2 דירות של עד 1.15 מיליון ₪) לבין מי שיהיה חייב במס בגין שווי 2 דירות שאינו עולה על 1.4 מיליון ₪.

מי ששווי 2 הדירות הנוספות שבבעלותו עולה על 1.4 מיליון ₪ ישלם מס בשווי 1% לשנה משווי הדירה השלישית (בעלת השווי הנמוך) ועד לתקרה של 18,000 ₪ בשנה.

תמריץ חיובי שניתן בחוק הינו מענק מס שבח, בגובה 85,000 ₪ למי שחייב במס ריבוי דירות ושימכור את דירתו השלישית לרוכשים שזו תהיה דירתם היחידה (לרבות משפרי דיור) עד ליום 01.10.17, כפי שנקבע בתקנות לחוק.

מענק מס שבח בגובה מחצית 50% ממס השבח שיהיה חייב בו ועד לגובה 15,000 ₪ למי ששווי 2 הדירות שבבעלותו שעל פיהן נעשה החישוב לעניין החבות במס, אינו עולה על 1.15 מיליון ₪, ושימכור את דירתו השלישית (ומעלה) לרוכשים שזו תהיה דירתם היחידה (לרבות משפרי דיור) ולפיכך אינו חייב במס ריבוי דירות.

תמריץ חיובי נוסף שיוענק למי שימכור את דירתו עד אוקטובר 2017 הוא האפשרות להפקיד את הכסף שירוויח ממכירת הדירה (עד תקרה של 2.5 מיליון שקל) בקופת גמל שתהא פטורה ממס על רווחי הון, גם על משיכה הונית, מה שמהווה הטבה משמעותית ביחס לאפיקי חיסכון קיימים. התנאים למשיכת הכסף הם כי הכסף יופקד אחרי 5 שנים וגיל המשקיע יהיה מעל 60.

לקישור לנוסח החוק כפי שהתקבל – לחץ כאן

לנוחיותכם, תחת לשונית “קישורים שימושיים” תוכלו למצוא קישורים שונים לעניין מס ריבוי דירות, לרבות מחשבונים שפורסמו ע”י רשות המסים.