עדכון מס' 3

החל מיום 1/1/2019 רוכשי זכויות בנכסי מקרקעין (כגון דירות מגורים) חייבים לדווח לרשות המסים בתוך שישה חודשים ממועד קבלת החזקה בנכס איך שילמו את תשלומי התמורה ומהם מקורות המימון • נישום שלא ידווח לא יקבל אישור לרישום זכויותיו בטאבו

חובת הדיווח כאמור נקבעה במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, שנחקק בחודש מרץ השנה, ואשר מטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

לטובת חבריי למקצוע (ולטובת מי שיבקש לדווח בעצמו על מקורות ואמצעי התשלום בעסקת הרכישה), מצ"ב חוזר רשות המסים 17/2018 בעניין החוק לצמצום השימוש במזומן, אשר בסעיף 13 בו תוכלו למצוא הסבר מפורט לגבי מילוי הפרטים הנוגעים למקורות ואמצעי התשלום במסגרת הדיווח המקווןכי במחיר השקיפות והוודאות שתתקבלנה עקב הלכות ושינויי חקיקה כאלה, לא עלול להיווצר מצב שבו ההכבדה על הקבלנים תביא לתוצאות שאינן רצויות, ביניהן ניתן למנות למשל:  "גלגול" העלויות הכרוכות בפיצויים בגין איחור במסירה אל הרוכש כך שמחיר עריכתם של השינויים יאמיר, צמצום מלאי הדירות בתקופה שבה מצוקת הדיור אינה פוחתת במידה הרצויה ומחירי הדירות אינם מתייצבים, וממשיכים לעלות, וכן הלאה.

 לפיכך, נראה אם כן כי רק ימים יגידו אם הלכות והצעות חקיקה ברוח זו יביאו לתוצאה הרצויה.