עדכון מס' 2

פורסמה הוראת ביצוע 2/2016 – תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין והוראת השעה

ביום 06/04/2016 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016.

התיקון נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום להגדלת היצע דירות בשוק הנדל"ן, וזאת על רקע התארכות משך זמן ההחזקה בדירות מגורים הנובע, בין היתר, מציפייה לעליות מחירים מצד המוכרים.

לפיכך, במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות שהיו דירות יחידות עד למועד הרכישה, נקבעה, במסגרת התיקון, הוראת שעה לתקופה של 5 שנים, לפיה קוצר פרק הזמן הקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ-24 חודשים ל-18 חודשים על מנת שיהא הרוכש זכאי להחלת הטבת מס רכישה על רכישת הדירה החלופית.

עוד נקבע כהקלה, כי גם דירה שהתקבלה בירושה שחלקו של המוכר או הרוכש בה, לפי העניין, אינו עולה על מחצית, לא תבוא במניין הדירות, הן לעניין הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק והן ולעניין מדרגות מס רכישה לדירה יחידה.