עדכון מס' 1

מליאת הכנסת אישרה ביום 12/10/15 בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו יתוקן סעיף 48א(ג) לחוק כך שייקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בחוק, הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב.

משמעות התיקון – אשר תחולתו למפרע (רטרואקטיבית), החל מינואר 2014 – היא שרשות המסים תשיב לנישומים את כל המס שנגבה מהם על הסכום האינפלציוני ביתר – סכום אשר על-פי הערכות הרשות מגיע ל-100 מיליון שקל.

מהו שבח אינפלציוני? כידוע לכל, על מנת לשמור על ערך הכסף יש להצמידו למדד המתפרסם ע”י הלמ”ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). למשל: אדם מוכר דירה שרכש בשנת 1985 בסכום של 400 אלף ₪ במחיר של 3,000,000 ₪ בשנת 2015. חישוב הצמדת ערך הסכום ששולם לרכישת הדירה יתן לנו סך 2,559,600 ₪ בקירוב. מכאן שבאופן ריאלי ובהתעלם מניכויים אפשריים השבח שנוצר למוכר הינו 440,400 ₪ בקירוב. כל יתר הפרש הסכומים – סך של 2,159,600 ₪- נובע מהאינפלציה כלומר מהווה שמירה על ערך הכסף. ואולם, עד ליום 31.12.1993 חלק זה של השבח היה חייב בשיעור מס של 10%!!

יצוין, כי בנוסף, כולל התיקון קביעה כי בתקופת המעבר (התקופה שמיום 1.1.14 ועד ל 31.12.17) ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון, וזאת מן הטעם שבמקרים אלו לא מתקיים החשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה.

עד לתיקון שאושר כעת, נישומים שלא היו זכאים לפטור דירה יחידה אך היו זכאים להטבה ליניארית היו זכאים לפטור ממס שבח על חלק השבח שנצבר מיום רכישת הנכס ועד ליום 1.1.14, ואילו חלק השבח שיוחס לתקופה שמיום 1.1.14 היה חייב במס. ואולם גם חלק השבח הפטור כאמור היה שבח ריאלי בלבד, ואילו השבח האינפלציוני שנצבר עד ל-31.12.1993 היה חייב במס בשיעור 10%. כעת בוטל למפרע המס על השבח האינפלציוני.
הצורך בתיקון נוצר לאחר שבוטל הפטור שהיה קיים אחת לארבע שנים לבעלי מספר דירות (סע’ 49ב(1) לחוק) ונקבע כי לנישומים בעלי מספר דירות ו/או שאינם זכאים לפטור דירה יחידה כאמור יחושב השבח באופן ליניארי, באופן ששבח שיוחס לתקופה שעד ליום 1.1.2014 יהיה פטור ממס שבח ושבח שיוחס לתקופה שמיום זה ואילך יחוייב במס שבח על פי שיעור המס שנקבע בחוק. ואולם, בעוד שלפני ביטול הפטור כאמור לבעלי מספר דירות כלל הפטור גם את השבח האינפלציוני לאחר התיקון ניתן הפטור בגין השבח שנצבר עד ליום 1.1.14 רק את חלק השבח הריאלי ואילו השבח האינפלציוני היה חייב במס שבח.

התיקון הנוכחי משווה את המצב ומתקן את העיוות שנוצר באופן שגם השבח האינפלציוני יהיה פטור ממס.

יצוין, כי בנוסף, כולל התיקון קביעה כי בתקופת המעבר (התקופה שמיום 1.1.14 ועד ל 31.12.17) ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון, וזאת מן הטעם שבמקרים אלו לא מתקיים החשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה.